Hva er drømhamar?

drømhamar er en deltakende og nettverksdesign-prosess ledet av Ecosistema Urbano for å utforme Stortorget på Hamar på nytt. Hamar kommune valgte en pionéertilæming da de bestemte seg for hvordan det nye Stortorget skulle utformes. I steden for å overlevere et ferdig torg til innbyggerne, har de fått muligheten til å delta i en felles brainstormingsprosess som vil avgjøre Stortorgets nye utforming. Prosjektnavnet er drømhamar (dreamhamar.org), og Ecosistema Urbano er tenketanken og plan- og arkitektkontoret som har skapt nettverksdesignprosessen. Ecosistema Urbano er i Hamar fra august til desember for å dele innbyggernes syn på byen og deres drømmer for Stortorget. Alle Hedmarks innbyggere er invitert til å delta i på-stedet-verkstedene som arrangeres i ukedager og arrangementene som finner sted noen helger fra september til desember i Basarbygningen, rett ovenfor Stortorget, for å si sin mening om hvordan deres viktigste offentlige rom skal bli.

What is dreamhamar?

dreamhamar is a participation and network design process led by Ecosistema Urbano to redesign the Stortorget Square in Hamar, Norway.
Hamar kommune decided to take a pioneer approach to the construction of the new Stortorget Square. Instead of handing the Hamar citizens a finished square, they will be able to participate in a collective brainstorming process that will determine Stortorget’s new configuration. The project name is dreamhamar (dreamhamar.org), and Ecosistema Urbano is the architecture firm and think tank which created the network design process. Ecosistema Urbano will be in Hamar from August to December to share with Hamar’s citizens how they see the city and what they dream for Stortorget Square. All Hedmark residents are invited to join the on-site workshops that will take place on weekdays and weekends from September to December at the Basarbygningen, facing Stortorget Square and say how they want this main space to become.

 

Drømhamar har syv arbeidsfelt som vil ta sted på samme tid:

FORPROSJEKT AV DEN URBANE UTFORMINGEN:
Fra underøkelse til ferdig utforming er et tverrfaglig team av fagfolk (arkitekter, planleggere, sosiologer, ingeniører og kunstnere) involvert i prosessen med å identifisere behovene til innbyggerne i Hamar og Hedmark, og skape nye løsninger for konstruksjonen av  torget. Prosjekteringen av det nye Stortorget er ferdig i juni 2012, og byggearbeidene er ferdig i desember 2013. Forprosjektet er den første fasen i planprosessen, en urban og arkitektonisk tilnærming til Stortorget, hvor hovedkarakteristikkene til torget og Hamar blir analysert, og noen verktøy til hvordan tenke om det framtidige torget blir lansert.

Forprosjektet skaper 3 Urbane Stemninger:
Forprosjektet foreslår å organisere det framtidige Stortorget i tre områder med sine unike stemninger og spesielle karakteristikker:

1. Levende gatefelt; binder torget sammen med de omkringliggende gatene og bygningene.
2. Sosial grønnstruktur; vegetasjonsområde og konsentrasjon av faste elementer (rør- og lyssystemer, benker, paviljonger, etc).
3. Kreativ arena; et åpent rom for multibruk og multiutforming for å legge til rette for sosial interaksjon.

FYSISK LAB / BASARBYGNINGEN
Basarbygningen er drømhamars Fysiske Laboratorium, hvor verkstedene, foredragene og utstillingene finner sted gjennom høsten 2011. Det er også Ecosistema Urbanos midlertidige kontor gjennom deltakelsesprosessen, og ligger i Hamar, rett ovenfor Stortorget.

PÅ-STEDET (ON SITE) VERKSTEDER / FOREDRAG
På-stedet verksteder og foredrag av lokale og utenlandske kreative gjester er rettet mot innbyggere i Hedmark, og finner sted i den Fysiske Lab’en.

Innbyggernes deltakelse i verkstedene danner en stor database over deres drømmer, kunnskaper og ideer. 5 emner danner bakgrunn for å bringe mennesker sammen for å debatere og dele drømmer, og det settes av en uke for hvert emne.

+ Technology: Kan Hamar inkorporere teknologi som en måte å definere et nytt konsept om urbane rom?
+ Aktiviteter: Hva slags aktiviteter og arrangementer trenger Stortorget?
+ Omgivelser: Hvordan kan utformingen av torget gjøre innbyggere mer bevisste på deres ansvar for omgivelsene og miljøet?
+ Mennesker: Hvordan kan vi utforme et offentlig rom for forbedre/forsterke/multiplisere interaksjonen, kreativiteten og selvorganiseringen mellom mennesker?
+ Årstidsstrategier: Kan vi utforme et offentlig rom som responderende omgivelser på det/de skiftende lyset/været/temperaturforholdene?

URBANE HANDLINGER
De urbane handlingene som blir til på Stortorget, har til hensikt å genere forventninger og aktivisere innbyggerne på torget. Handlingene er en måte å erfare mulig bruk og løsninger for det framtidige torget, men det er også en måte å forandre det urbane landskapet for en kort periode med begrensede ressurser.
painthamar:  I forkant av åpningsarrangementet, ble Stortorget transformert i løpet av tre dager, fra en parkeringsplass til en fargerik, kreativ plass.
creamhamar: Creamhamar omgjorde Stortorget til et en enorm stue, hvor Hamars innbyggere kunne nyte en gratis, offentlig lunsj. Melken til kaffien ble servert rett fra ei ku som besøkte oss.
greenhamar: Hvordan skape et grønnere Stortorget? (mer kommer…)

DIGITAL LAB
Stortorget vil bli et digitalt torg i den betydningen at prosjektet blir åpnet for et globalt nettverk gjennom  store, integrerte og internasjonale  kommunikasjons- og deltakelsesverktøy. Alle som er interessert i drømhamar vil kunne følge prosessen på dreamhamar.org

nettplattform: dreamhamar.org er et nettsted som er åpent og deltakende, inkluderer sosiale nettverkskanaler (dreamhamar facebook, dreamhamar twitter, dreamhamar flickr), og som  fungerer som et samlende verktøy for alt innholdet fra drømhamarprosessen.
online verksteder: Online verksteder hvor innbyggere og kreative fra hele verden jobber sammen i drømhamarprosessen. Verkstedene vil bli videokringkastet, har sin egen blogg, og blir ledet av en kreative gjest.
mobile app: dreamhamar.app er en digital applikasjon utviklet for drømhamarprosessen som lar deg dele dine tanker knyttet til et sted (tekst, bilde eller video) rundt de urbane aspektene ved Hamar. Den fungerer også som en database over Hamars innbyggeres tanker, vyer og behov for det nye Stortorget.
hamar experience: Hamar Experience er en ukentlig live videooverføring for å dele framgangen i drømhamar og rapportere om aktivitetene hver mandag kl 18:00 (norsk tid). Det er også et verktøy  for å gjøre hele prosessen mer synlig for innbyggerne i Hamar.

AKADEMISK NETTVERK
Drømhamar engasjerer flere ulike europeiske universiteter i denne globale, deltakende brainstormingen. Studenter med ulike bakgrunn jobber sammen rundt Hamars viktigste offentlige rom som sitt case study. De vil med deres arbeid og kreativitet tenke nytt om Stortorgets identitet. Noen av de involverte europeiske studentene vil også reise til Hamar for å ta del i de urbane handlingene som er knyttet til på-stedet verkstedene.

Akademiske institusjoner som tar del i drømhamar:
Universitetet i Alicante, Spania / Det kongelige danske kunstakademi, København, Danmark / Universitetet i Limerick, Irland / Høyskolen i Hedmark / Politektnico di Milano, Italia / Bergen arkitektskole / Instituto Europeo di Design, Madrid-Spain / Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Hedmark

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Drømhamar er også forbundet med dette årets Kulturelle Ryggsekkprosjekt, og gir 1292 elever fra barne- og ungdomsskolen i Hedmark fylke muligheten til å delta gjennom å dele sine ideer for Stortorget.

Skoler som deltar:
Solvang / Ajer / Greveløkka / Ener / Lovisenberg / Ridabu / Rollsløkken / Storhamar / Lunden / Prestrud / Børstad / Ingebergdrømhamar er en nettverksdesignprosess som er skapt, utformet og koordinert av Ecosistema Urbano rundt Stortorget i Hamar, Norge. Drømhamar er relatert til OneThousandSquare, et prosjekt av av  Lluis Sabadell Artiga og Ecosistema Urbano.

Dreamhamar has seven working areas that will take place simultaneously:

PRELIMINARY URBAN DESIGN
From research to design, a multidisciplinary team of professionals – architects, urban designers, sociologists, engineers, artists… – will identify the needs expressed by Hamar and Hedmark’s residents, and develop creative solutions for the construction of the square. The urban design will finish in June 2012, and the construction phase of the square will be finish in Desember 2013.
The preliminary design is the first phase of the urban design process: an urban and architectural approach to Stortorget, analysing its main characteristics and suggesting the Hamar citizens principles and tools to think the future square.

The Preliminary Design creates 3 Urban Atmospheres:
Three areas are suggested to organize the future Stortorget, each of them with a different atmosphere and special characteristics:

1. lively streetscape: connecting with the surrounding streets and buildings
2. social and nature ring: tree area and the concentration of fixed elements (facilities, lighting system, benches, pavilions, etc).
3. creative arena: open space with multiple uses and configurations to promote social interaction.

PHYSICAL LAB / BAZAAR BUILDING
The Bazaar building is dreamhamar’s Physical Laboratory, where workshops, lectures and exhibitions take place through the fall of 2011. It is placed in Hamar, facing Stortorget square. It is also Ecosistema Urbano’s pop up office during the participation process.

ONSITE WORKSHOPS / LECTURES
Onsite workshops and lectures by local and foreign creative guests are aimed at people in Hedmark. These activities take place at the Physical Lab.
The citizens’ participation at the workshops form a large database of their dreams, knowledge and ideas. 5 topics to bring people together to debate and share ideas. There will be a week of lectures and workshops for each topic.

+Technology week: Can Hamar incorporate technology as a way to define a new concept of public space?
+ Activities week: What does Stortorget need for different events and activities to happen?
+ Environment week: How can we promote citizens to be more conscious and concerned about their environmental responsibility from design?
+ People week: How can we use the design of public spaces to improve/enhance/multiply/ and promote the interaction, creativity and auto organization dynamics between people?
+Seasonal Strategy week: Can we design a public space as a responsive environment to the changing light/weather/temperature conditions?

URBAN ACTIONS
The urban actions created at Stortorget, aim to generate expectation and call citizens to action on the square. These actions serve as a way of experiencing possible uses and solutions for the future square, but it is also a way to directly change the urban environment in a short period of time with a reduced amount of resources.
painthamar: during dreamhamar opening event Stortorget square was transformed in 3 days from parking lot to colourful creative space.
creamhamar: creamhamar event became Stortorget into a huge living room were Hamar citizens enjoyed a free public lunch. The milk for the coffe was provided directly from a cow who visited us.
greenhamar: how to create a greener Stortorget? (more coming soon…)

DIGITAL LAB
Stortorget will become a digital square by means of a large and international system of integrated communication and participation tools that open the project to a global network. Anybody interested in dreamhamar will be able to follow the process on dreamhamar.org

web platform: dreamhamar.org  is an open and participatory website that includes social network channels (dreamhamar facebook, dreamhamar twitter, dreamhamar flickr) and works as an aggregating tool for all the different contents from dreamhamar process.
online workshops: Online workshops for citizens and creatives from all over the world working together on dreamhamar process. The workshops will be videobroadcasted, will have their own blog and a creative guest as director.
mobile app: dreamhamar.app is a digital application developed for dreamhamar process that lets you share your thoughts georeferenced (text, image or video) about the urban aspects of Hamar. It also works as a database of thoughts, aims or desires of hamar citizens for the new Stortorget.
hamar experience: Hamar Experience is a weekly live broadcast for sharing dreamhamar’s progress and to report about the activities. Every Monday at 6 pm (Norway time). It is also a tool to make more transparent the whole process for Hamar citizens.

ACADEMIC NETWORK
Dreamhamar is engaging different European universities into this global participative brainstorming. Students with different backgrounds are working around Hamar’s main public space as their course case study. They will contribute with their work and creativity to rethink Hamar’s main public space identity. Some of the European students involved will also travel to Hamar to be part of the urban actions linked to some of the onsite workshops.

Academic institutions taking part in dreamhamar:
University of Alicante, Spain / The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen – Denmark / University of Limerick, Ireland / Hedmark University, Norway / Politecnico di Milano, Italy / Bergen School of Architecture, Norway / Instituto Europeo di Design, Madrid-Spain / The Norwegian School for gardeners, Hedmark

THE CULTURAL RUCKSACK
Dreamhamar is also connected with this year cultural Rucksack project, and gives 1292 students from elementary and high schools at Hedmark county  the possibility to contribute by sharing their ideas for Stortorget.

Participating schools:
Solvang / Ajer / Greveløkka / Ener / Lovisenberg / Ridabu / Rollsløkken / Storhamar / Lunden / Prestrud / Børstad / Ingebergdreamhamar is a network design process conceived, designed and coordinated by Ecosistema Urbano around the Stortorget Square in Hamar (Norway).
dreamhamar is related to OneThousandSquare, a project by Lluis Sabadell Artiga and Ecosistema Urbano.

7 Responses to

 1. Pingback: launching dreamhamar ! | dreamhamar

 2. Chris W. CASTBERG says:

  I have some suggestions for the new and comingStortorget square as follows :

  * 2 stone “beds” for rest and thoughts for both young, older and old people facing sout/southwest.
  * A children carousel like the one that is situated east of Basarbygningen and only a few steps from your premises.
  * A “drinking fontene” with good, safe and clean and free !! Hamar HIAS water !
  * A shelteres playground for smal children( app. 1-4 years of age) with wooden fences on all 4 sides.
  And with a door to lock/unlock.
  * A ” ballbinge ( norwegian word ) ” where younger children( age 5 up to 11 ? ) can kick a ball etc.

  Good luck further on from

  Chris W. Castberg ( I joined in yesterday 17/09 )

 3. Hello Chris,
  Thank you very much for your comment.
  We are happy to know that you already joined us for the opening event in Hamar and that you joined in for taking part at the workshops that will be taking place on site. We think that this way you can meet other people interested on this project and generate a debate around Stortorget, sharing ideas and thoughts.
  Best,
  Jaime

 4. Pingback: immaginoteca.com

 5. Pingback: immaginoteca.com

 6. Pingback: ARCHITECTURE PARAMÉTRIQUE ET ARCHITECTURE PARTICIPATIVE – TÉLÉCHARGEZ LA CONFERENCE | complexitys

 7. Pingback: DREAMHAMAR | ecosistema urbano . agency

Leave a Reply