dreamhamar.app

Go to dreamhamar.app

Hva er dreamhamar.app?

Det er en digital applikasjon som enkelt lar deg dele dine tanker om de urbane aspektene ved Hamar. Med den kan du publisere korte meldinger som inneholder ideer, dine drømmer, ønsker, tanker eller inntrykk om Hamar. Ting du liker, ting du ønsker, ting som kunne vært bedre … Du kan velge en plassering for meldingen på kartet, legge til et bilde eller en video for å illustrere det, og sette den i kategori og gi den noen koder (tags) som vil utfylle informasjonen om emnet du snakker om. Registrer deg og gi det et forsøk.

Det er gøy og du vil delta med svært liten innsats på en stor, enestående deltakende designprosess!Applikasjonen er tilgjengelig i både på web og som mobile versjoner, som er tett forbundet for å holde innholdet synkronisert og oppdatert mellom dem.

Nettversjonen

Hovedapplikasjonen er en nettside som ser slik ut:

dreamhamar application - web version

Trinn-for-trinn-grensesnittet er utformet for å være svært enkelt å bruke. Det fører deg gjennom en rask prosess med å publisere en melding, og den lagrer alle meldingene og bildene som sendes inn av brukerne, slik at alle kan se dem, stemme på dem eller dele dem på ulike sosiale nettverk.

Du kan gå direkte til web-applikasjon og delta! Den vil be deg om å registrere deg, så du kan legge til en personlig profil, gjennomgå meldinger, se hvor mange stemmer de fikk, redigere dem osv. Det er raskt og enkelt, ikke bekymre deg. Prøv nå!

Mobilversjonen

Nettversjonen kan ses på alle mobile enheter som støtter internettsurfing og har en forbindelse, men det finnes også en mobil versjon for Android telefoner som er enda mer moro å bruke, og ser slik ut:

dreamhamar application - mobile version

Den registrerer automatisk plasseringen din og lar deg legge til koder (tags), velge en kategori og legge ved bilder til meldinger, alt fra telefonen. Du kan også se gjennom meldinger fra andre uten behov for en datamaskin. Fra hvorsomhelst.

Når du har registert deg på nettversjonen og opprettet en ny bruker, kan du laste den ned her, søk etter “dreamhamar” på mobile Android Market, eller bare ved å lese QR-koden under med telefonen. Når du har prøvd det, glem ikke å gå tilbake til markedet og rangere den! Og hvis du ser noen feil eller har noen forslag, bare kontakt oss.

Read this link from your phone

Kult. Men hvorfor?

En av de viktigste delene av den innovative nettverksdesign prosessen som finner sted på Storgorget er å få fagfolk (arkitekter, ingeniører, planleggere) til å bli kjent med menneskene som bor i nærheten og virkelig bryr seg om plassen. Å vite hvordan de tenker, hva de liker eller ikke, deres forventninger om plassen og det urbane sentrum … og dermed hjelpe dem å få en global idé om de felles forestillingene til innbyggerne i Hamar.

Men ikke bare det: den lar også innbyggerne bli kjent med hverandre, for å møte nye ideer og synspunkter, for å oppdage naboer som deler samme interesser, etc. Denne applikasjonen er som en digital lag lagt til offentlige rom, hvor de / du / vi kan møtes og samhandle på en annen måte. Og det kan være en god samtalestarter, forresten!

Gå og prøv det!

What’s the dreamhamar.app?

It’s an easy to use digital application that lets you share your thoughts about the urban aspects of Hamar. With it you can publish short messages containing your ideas, your dreams, your wishes, your thoughts or your impressions about Hamar. Things you like, things you would like, things that could be better… You can choose a location for your message on the map, add a photo or a video to illustrate it, and complement it with a category and some tags that will add more information about the topic you’re talking about. Register and give it a try, it’s fun and you’ll be taking part with very little effort on a huge, unprecedented participatory design process!

It’s available in both web and mobile versions, which are tightly connected in order to keep the content syncronised and up to date between them.

Web version

The main application itself is a web page that looks more or less like this:

Its step-by-step interface is designed to be very easy to use. It leads you through the quick process of publishing a message, and it stores all the messages and photos sent by users, allowing everyone to see them, vote them or share them on different social networks.

You can go directly to the web application and start participating! It will ask you to register, so you can add a personal profile, review your messages, see how many votes they got, edit them, etc. It’s fast and easy, don’t worry. Try it now!

Mobile version

The web version can be viewed on any mobile device that supports internet browsing and has a connection, but there’s also a mobile version for Android phones that is even more fun to use, and looks like this:

It automatically detects your location and allows you to add tags, choose a category and attach photos to your messages, all from your phone. You can also review other people’s messages without the need of a computer. From everywere.

Once you have registered on the web version and created a new user, you can download it here, search for “dreamhamar” on the mobile Android Market or just read the QR code below from your phone. Once you’ve tried it, don’t forget to go back to the Market and rate it! And if you see some errors or have some suggestion, just contact us.

Yeah. But what for?

One of the most important parts of the innovative network design process taking place at Storgorget is to get the professionals (architects, engineers, planners) to know the people that live nearby and really care about it. To know how they think, what they like or not, their expectations about the square and the urban centre… thus helping them to get a global idea of the collective imagination of the inhabitants of Hamar.

But not only that: it also allows citizens to know each other, to meet new ideas and points of view, to discover neighbours that share their same interests, etc. This application is like a digital layer added to the public spaces, where they/you/us can meet and interact in a different way. And it can be a great conversation starter, by the way!

Go and try it!
Go and try it!

Leave a Reply